etudesetudes

"Etudes"

18” X 24” - Egg Tempera on Panel​​​​​​​ - 2016​​​​​​​